Urdhri Infermierit njofton se për studentët të cilët diplomohen tashti dhe ata që nuk janë regjistruar, në degët infermier, mami, fizioterapi, teknik laboratori, teknik imazherie, logopedist procedura e regjistrimit ka ndryshuar si më poshtë

Pas pajisjes me diplomë, të gjithë kandidatët do të bëjnë gati dosjen e tyre personale me dokumentet e mëposhtme dhe do të regjistrohen në qarkun përkatës për realizimin e Praktikës Profesionale me Mbikëqyrje.

Dokumentet e nevojshme janë:

 • Kërkesë për anëtarësim (të cilën e shkruan vet personi i interesuar).
 • Diplomë dhe listë notash të noterizuar.
 • Fotokopje të kartës së identitetit.
 • Fotokopje të kartës së identitetit.
 • Pesë fotografi.
 • Një CV.
 • Vërtetimin e Drejtuesit të Praktikës Profesionale, ku do të fillojë praktikën, (të cilin e plotëson personi që do t’iu ndjekë në praktikë që caktohet nga UISH).
 • Derdhje në llogari të Urdhrit të Infermierit shumën prej 3 000 lekësh në një nga këto banka:
 • BANKA CREDINS me nr. llogarie: 145351
 • BANKA RAIFFEISEN me nr. llogarie: 0100927928
 • INTESA SANPAOLO BANK me nr. llogarie: 2022930901
 • BANKA TIRANA me nr. llogarie; 0130-309114-100
 • BANKA KOMBËTARE TREGTARE me nr. llogarie: 416284099

Pas dorëzimit të dosjes kandidatët do të marrin dokumentet e mëposhtme:

 • Librezën e Praktikës Profesionale, e cila përmban në pjesën e parë të saj informacion të përgjithshëm si dhe temat në lidhje me provimin e praktikës profesionale. Në pjesën e tretë të këtij dokumenti bëhen shënimet për çdo ditë të praktikës nga profesionisti që është zgjedhur si mbikëqyrës nga ana e kandidatit.
 • Karta e identitetit profesional, është një dokument identifikimi profesional e cila mbahet varur në përparëse gjatë ushtrimit të praktikës profesionale.

Për personat që janë diplomuar për infermieri dhe mami duhet të bëjnë një praktikë dy javore në shërbimin e urgjencës pranë rretheve ku jetojnë.

Të gjithë kandidatët e interesuar për tu regjistruar në praktikë mund të paraqiten pranë zyrave përkatëse të UISH.