Dokumentat:

 1. Kërkesë për anëtarësim.
 2. Fotokopje të noterizuar të diplomës (dëshmisë ose dëftesës së shkollimit shoqëruar me listë notash).
 3. Fotokopje të një dokumenti identifikimi (kartë identiteti, pasaporte).
 4. Katër fotografi (prerje normale).
 5. Një CV.
 6. Vërtetim nga qendra e punës (nëse është në marrëdhënie pune).
 7. Fotokopje të librezës së punës (nëse e disponon atë).
 8. Çertifikatat e marra nga kualifikime të ndryshme (fotokopje).
 9. Fotokopje e liçensës nga Ministria e Shëndetësisë (nëse ka marrë).

Tarifat për pagesën:

 • Karta e identitetit profesional 200 lekë.
 • Depozitim dosje për anëtarët e rinj për sektorin shtetëror dhe privat 1 500 lekë.
 • Leja e të drejtës së ushtrimit të profesionit 5 000 lekë.
 • Kuotizacioni mujor prej 100 lekë në muaj do të derdhet çdo tre muaj në llogarinë e UISH, duke filluar që nga data e regjistrimit.

Këto pagesa do të bëhen pranë këtyre bankave, në këto numra llogarie:

 1. BANKA CREDINS me nr. llogarie 145351
 2. BANKA RAIFFEISEN me nr. llogarie 0100927928
 3. INTESA SANPAOLO BANK me nr. llogarie 2022930901
 4. BANKA TIRANA me nr.llogarie 0130-309114-100
 5. BANKA KOMBËTARE TREGTARE me nr. llogarie 416284099