LISTA EMËRORE PËRFUNDIMTARE PËR PROVIMIN VAP JANAR 2023 PËR PROFESIONET

Më poshtë gjenden listat përfundimtare me praktikantët e regjistruar, të cilët duhet të paraqiten sipas kalendarit dhe të kenë me vete:

Kartën e Identitetit;
Kartën praktikantit;
Përparëse të bardhë dhe stilolaps.

Për cdo informacion apo problematikë lutemi të kontaktoni me anë të emailit

tirana.uish@gmail.com

Suksese në provim!
UISH