LISTA PËRFUNDIMTARE E PROVIMIT TË SHTETIT ( QSHA )

Më poshtë gjendet lista e aplikantëve të regjistruar për provimin QSHA- SHTATOR -2022. 

Njoftojmë të gjithë studentet të cilët nuk ju është publikuar emri te lista e mëposhtme ,  të dërgojnë   dokumentacionin me anë të postës elektronike në adresën: tirana.uish@gmail.com 

1- Fotografi të diplomës dhe listës së notave 

2- Fotografi të kartës së identitetit dhe kartës së praktikantit 

3- Profesionin si dhe të përcaktojnë qartë herën e marrjes pjesë në provim.

AFATI I FUNDIT ËSHTË NË DATËN 13.09.2022, ora 10:00

Për datën dhe orën e provimit qëndroni në kontakt me faqen e QSHA-së.