LISTAT PARAPRAKE VAP PRILL 2020

Në zbatim të masave kundër Covid – 19 Provimi i Vlerësimit të Praktikës Profesionale VAP-Prill-2020 do të zhvillohet në një moment të dytë me normalizimin e situatës.

Pranë UISH- së janë rregjistruar një numër i lartë praktikantësh për t’iu nënshtruar testimit të praktikës profesionale.

Më poshtë gjendet lista paraprake e aplikantëve të rregjistruar për provimin VAP-Prill-2020.
Ju lutemi verifikoni të dhënat tuaja dhe për çdo mangësi, paqartësi apo kush nuk ka mundur të regjistrohet në fillim të kontaktoj me anë të emailit zyrtar deri më datë 11/04/2020.

Në varësi të masave që do të merren nga autoritet do ju njoftojmë mbi datat e zhvillimit të testimeve për Vleresimin e Praktikës Profesionale.