July 17, 2018 marin

Njoftim datë 26/01/2016

Njoftojmë të gjithë profesionistët që kanë Lejë Ushtrim Profesioni me Kodet e mëposhtme të paraqiten pranë zyrave të UISH në Tiranë me Lejen përkatëse, diplomën, kartën e identitetit, librezën e punës, pasi Komisioni i Azhornimit të Regjistrit ka nxjerrë probleme me dokumentacionin e dosjes së tyre. Nga data e nxjerrjes së këtij njoftimi në faqen e UISH, pas 30 ditëve këto Leja do të  shpallen të pavlefshme.

Shkarkoni kodet duke klikuar kete link