PRAKTIKA PROFESIONALE 3-MUJORE ME MBIKËQYERJE

Për të gjithë kandidatët që do të aplikojnë për të ndjekur Praktikën Profesionale 3-Mujore me mbikëqyerje.

Ju bëjmë me dije se kandidatët do të regjistrohen pranë vendbanimit ku ata jetojnë nga datat 05.12.2022 –  15.12.2022 prej orës 09.00-12.00.

Datat e dorëzimit të dokumentacionit për regjistrimin do të jenë:

 • 5 Dhjetor Fizioterapi
 • 9 Dhjetor Logopedia,  Mami
 • 12-14 Dhjetor Infermieri e Përgjithshme
 • 15 Dhjetor Teknik Imazherie, Teknik Laboratori

Pranë zyrave rajonale kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentat e mëposhtme :

 1. Kartelën e plotësuar (shkarko)
 2. Kërkesë antarësimi, me shkrim dore (shkarko)
 3. Diplomë + listën e notave të noterizuar. Në mungesë të diplomës vërtetim nga Universiteti.
 4. CV
 5. Fotokopje të Kartës së Identitetit ose Pasaportës.
 6. 6 fotografi dokumenti(me veshje serioze).
 7. Mandat pagesë në llogari të UISH-së prej 3 000 lekësh në një nga këto bankat
BANKA CREDINS Me nr. llogarie 145351
BANKA RAIFFEISEN Me nr. llogarie 0100927928
BANKA INTESA SANPAOLO Me nr. llogarie 2022930901
BANKA TIRANA Me nr. llogarie 0130-309114-100
BANKA KOMBËTARE TREGTARE Me nr. llogarie 416284099

Pas dorëzimit të dosjes kandidatët do të pajisen me:

Librezën e Praktikës Profesionale ,

E cila përmban informacion të përgjithshëm për Urdhrin e Infermierit të Shqipërisë , për temat që do të përgatitet për zhvillimin e provimit të praktikës profesionale dhe ku do të bëj plotësime për praktikën që do të zhvilloj me mbikëqyrësin.

Karta e Identifikimit  të praktikës profesionale,

Dokument identifikimi profesional të cilin praktikanti duhet ta ketë gjatë ushtrimit të praktikës profesionale.