February 17, 2020 marin

PRAKTIKA PROFESIONALE 3-MUJORE ME MBIKËQYERJE

Urdhri i Infermierit të Shqipërisë gjatë muajt mars do të nisë regjistrimet për zhvillimin e praktikës profesionale 3-mujore.

Datat e dorëzimit të dokumentacionit për regjistrimit do të jetë:

2-3 Mars Fizioterapia
  4 Mars Teknik Laboratori
5 Mars Teknik Imazherie
6 Mars Mami – Logopedi
9-12 Mars Infermieri e Përgjithshme

Dokumentet e nevojshme janë:

  • Kërkesë për anëtarësim ( Sipas modelit me shkrim dore )
  • Diplomë dhe listë notash të noterizuar .
  • Fotokopje të kartës së identitetiti.
  • Pesë fotografi.
  • CV
  • Pagesë në llogari të UISH prej 3 000 lekësh në një nga këto bankat.
BANKA CREDINS Me nr. llogarie 145351
BANKA RAIFFEISEN Me nr. llogarie 0100927928
BANKA INTESA SANPAOLO Me nr. llogarie 2022930901
BANKA TIRANA Me nr. llogarie 0130-309114-100
BANKA KOMBËTARE TREGTARE Me nr. llogarie 416284099

Pas dorëzimit të dosjes kandidatët do të pajisen me:

Librezën e Praktikës Profesionale ,

E cila përmban informacion të përgjithshëm për Urdhrin e Infermierit të Shqipërise , për temat që do të përgatitet për zhvillimin e provimit të praktikës profesionale dhe ku do të bëj plotësime për praktikën që do të zhvilloj me mbikëqyrësin.

Karta e Identifikimi  të praktikës profesionale,

Dokument identifikimi profesional të cilën praktikanti duhet ta ketë gjatë ushtrimit të praktikës profesionale.