Struktura drejtuese në nivel Kombëtar

  1. Asambleja Kombëtare e UISH.
  2. Këshilli Kombëtar i UISH.
  3. Bordi Drejtues i UISH.
  4. Presidenti i UISH.

Struktura drejtuese në nivel Rajonal

  1. Asambleja Rajonale e UISH.
  2. Këshilli Rajonal i UISH.
  3. Presidenti Rajonal i UISH.