UISH NË NDIHMË TË PROFESIONISTËVE TË RINJ

UISH për ti ardhur në ndihmë profesionistëve të rinj ka përgatitur 𝐔𝐝𝐡ë𝐳𝐮𝐞𝐬 për hapat që duhet të ndiqen nga 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐦𝐢 deri në 𝐥𝐢𝐜𝐞𝐧𝐬𝐢𝐦…