April 20, 2016 marin

VENDIMI PER TERHEQJEN E LICENSIMIT

Z. Alfons Dilaver Hoxhallari me profesion infermier me leje ushtrim profesioni 2716 me numer rregjistri 0112716 me kerkesen e tij dorezon Lejen dhe terhiqet nga anetaresimi dhe ushtrimi I profesionit te infermierit.

Komisioni i Rregjistrimit dhe Licensimit shpall te pavlefshem Lejen me Nr. 2716 dhe me numer rregjistri 0112716.

Ky vendim hyn ne fuqi brenda 10 ditesh pas botimit ne faqen e UISH.

Z. Alfons Dilaver Hoxhallari me profesion infermier me leje ushtrim profesioni 2716 me numer rregjistri 0112716 me kerkesen e tij dorezon Lejen dhe terhiqet nga anetaresimi dhe ushtrimi I profesionit te infermierit.

Komisioni i Rregjistrimit dhe Licensimit shpall te pavlefshem Lejen me Nr. 2716 dhe me numer rregjistri 0112716.

Ky vendim hyn ne fuqi brenda 10 ditesh pas botimit ne faqen e UISH.