APLIKIM PËR LIÇENSIM, RILIÇENSIM DHE VËRTETIME

UISH njofton se duke filluar prej datës 16.05.2023 shërbimet për:

 • Rinovim Liçense;
 • Liçesim për herë të parë;
 • Vërtetimet që lëshohen nga UISH.

do të ofrohen nëpërmjet Platformës Online elektronike app-uish.org

Dokumentat e nevojshme për rinovim liçense janë:

 • Liçensa e vjetër origjinale;
 • 2 fotografi dokumenti;
 • Vërtetim punësimi (nëse jeni në mardhënie pune);
 • Vërtetim nga ASCK për kreditet;
 • Mandatin e pagesës.

Dokumentat per liçensim për herë të parë:

 • Kopje e noterizuar e Diplomës Bachelor dhe Listës së notave;
 • 4 fotografi dokumenti;
 • Kopje e kartës së ID;
 • Cv;
 • Mandatin e pagesës;
  Deklaratën e pikëve (që e merrni pranë QSHA-së) për profesionistët të cilët kanë qenë pjesëmarrës në Provimin e Shtetit.

Suksese!