LIGJ Nr.10 171, datë 22.10.2009

PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko ligjin

Ligj Nr.9718, datë 19.4.2007

PËR URDHRIN E INFERMIERIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko ligjin