Ligj Nr.9718, datë 19.4.2007

PËR URDHRIN E INFERMIERIT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko ligjin

KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

Shkarko

LIGJ Nr.9887, datë 10.3.2008

PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE

Shkarko ligjin

LIGJ Nr.10 171, datë 22.10.2009

PËR PROFESIONET E RREGULLUARA NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko ligjin

LIGJ Nr. 7961, datë 12.7.1995

KODI I PUNËS I REPUBLIKËS TË SHQIPËRISË

Shkarko ligjin

LIGJ Nr. 44/2015

KODI I PROCEDURAVE ADMINISTRATIVE I REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË

Shkarko ligjin

LIGJ Nr. 119/2014

PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT

Shkarko ligjin

LIGJ Nr.10 107 Datë 30.3.2009

PËR KUJDESIN SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË

Shkarko ligjin